برخورد تمدنها

نوشتۀ تی یری میسان 

Choc des civilisations 2 

par Thierry Meyssan

ترجمۀ حمید محوی

از 16 سال پیش، بحث و جدل های بی شماری کارشناسان سیاسی بین المللی را برای تعیین اهداف استراتژی ایالات متحدۀ آمریکا بخود واداشته است. روشن است که ساده تر می توانیم پس از این دوران با قاطعیت از آغاز آن بگوئیم. با وجود این، خیلی به ندرت چنین کاری را انجام داده اند و همچنان به تدریس نظریاتی ادامه می دهند که واقعیات بی اعتباری آنها را اثبات کرده است.  با اتکا به نتایج این بحث و جدل ها، تی یری میسان مرحلۀ بعدی و پیش بینی شده برای ارتش ایالات متحدۀ آمریکا بر اساس نظریه پردازانش در پیش از این دوران را یادآوری می کند، یعنی مرحله ای که می تواند در آینده به اجرا گذاشته شود.

شبکۀ ولتر| دمشق (سوریه)|8 اکتبر 2017

ابوبکر بغدادی و آشین ویتارتو

نیروهائی که برای طرح تخریب «خاورمیانۀ بزرگ» اندیشیده و در نظر گرفته شده اند، منطقۀ خاورمیانه را به مثابه ازمایشگاهی تلقی می کردند که استراتژی نوین باید در آن به آزمون گذاشته شود… اگر در سال 2001 این نیروها شامل دولتهای ایالات متحدۀ آمریکا، بریتانیا و اسرائیل بود، قدرت سیاسی را در واشنگتن از دست داده اند و طرح اقتصادی و نظامی خود را در پیوند با شرکت های چند ملیتی خصوصی ادامه می دهند.
این نیروها استراتژی خودشان را از یک سو پیرامون بررسی های دریادار آرتور سبروسکی Arthur Cebrowski و معاونش توماس بارنت Thomas Barnett در پنتاگون، و از سوی دیگر برنارد لویس Bernard Lewis و معاونش ساموئل هانتینگنتون Samuel Huntington در شورای امنیت ملی طراحی کرده اند (1).

ادامه مطلب