بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس

م-ت اخلاقی :

سخنرانی آیت”الله” خامنه ای که واقعا آیتی از الله با آن صفات جنایتکارانه اش که در کتاب پایه ای  اسلام یعنی “قرآن” آمده را با تحمل درد و شکنج گوش دادم ،اینکه می گویم درد و شکنج واقعی است و نه شعار. به دو دلیل زیر :

1-      جعلیات و دریدگی و دروغ و توهین در کلمه کلمه،چه برسد به جملات این موجود بی شرف  موج می زند که خود یک شکنجه ای است برای هر کس که یک جو انصاف،وجدان وشرف دارد .

2-      یاد آوری شکنجه روحیی است که در زندان بویژه وقتی در انفرادی بودیم وچرندیات خمینی و دستغیب و امثالهم را از بلند گوهائیکه در راهرو بین سلولها پخش می کردند ّیاد آوری و”باز زجر” آوری می کرد .

این آیت”الله” که باید بالاترین مدرک” پدرسوختگی” را به او دو دستی تقدیم کرد،در سخنانش به چندین واقعیت روز ایران اعتراف کردو علاوه بر آن با کمال بیشرمی و بی شرفی توهینی از جنس عنترش در سال ١۳۸۶ یعنی احمدی نژاد که  مردم  را “خس وخاشاک” می نامید،به مردم آگاه،شجاع و ضد فرهنگ عقب افتاده اندیشه این آیت”الله” یعنی اسلام کرد که باید سرانجام با تفی تاریخی در کف خیابان به ریششش پاسخ داد .

این آیت “الله” با کمال بیشرفی در لحظه ۳۹ دقیقه و ۳۹ثانیه چرند خوانی و نه سخنرانیش، اعتراض کنندگان روزهای دیماه را به”مگس” تشبیه کرد که بر روی زخم می نشینند .

در لحظه ١۳ دقیقه و ۲١ ثانیه در حالیکه وحشت سرنگونی از سر تا ماتحتش را فراگرفته بود،گفت باید از این ملّت یعنی ارازل و اوباشش که به سرکوب و قتل مردم پرداخته بودند باید تشکر کرد،نه یکبار بلکه 1000 بار،اشاره به عدد 1000 اوج وحشت این آیت” الله” پیر کثیف و بیرحم از سرنگونی را براحتی به نمایش می گذارد .

در لحظه ١۷ دقیقه و١۴ ثانیه به اوج نفرت جوانان ملّت ایران از این اندیشه مهاجم وحشی در ١۴۰۰ سال پیش به ایران را با جمله ” دشنام به قرآن،اسلام و پرچم”عقرب نشان” و آتش زدن مراکز جهل و خرافات پراکنی یعنی مسجد اعتراف کرد.

مجددا در لحظه ١۹ دقیقه اعتراف کرد که ملّت آریائی ایران بویژه جوانان ایرانی از اسلام و مانیفست عقب افتاده اش یعنی قرآن شدیدا بیزارند .

در تمامی لجنی که از حلقوم کثیفش بیرون می ریخت،مطابق سنّت و روش ۴۰ و اندی ساله به دشمن و دشمنان واهی خارجی اشاره کرد و دسته گلی هم به آقای رجوی  داد که بله اینها عمله پیاده دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل و به قول خودش یک کشور”خرپول حوزه خلیج فارس که منظورش عربستان سعودی بود اشاره کرد .

آنجائی که به سازمان رجوی با کمال بیشرمی تحت عنوان پادو اشاره می کند، باید به آقای رجوی تبریک گفت بخاطر تبلیغاتش که حتی این آخوند پدر سوخته را هم تحت تاثیر قرار داده و بهترین استفاده را از اطلاعیه ها و فرمانهایش را می کرد وباز هم خواهد کرد .

با ید به این آبت”الله” حرومزاده و فی الواقع ” پدر سوخته” گفت که :

بی شرف،بی شرف وباز هم بی شرف این تو هستی که مثل یک خرمگس آلوده به کثافت تاریخ بر گلزار و بوستان ایران و ایرانی نشسته ای و آنرا به کثافت خویش و”حزب الله مگسانت” آلوده کرد ه ای و می کنی .به چرندیات این خرمگس کثیف یعنی آیت” الله” خامنه ای در زیر اگر تحمل شکنجه شدن را دارید می توان گوش داد :

https://www.youtube.com/watch?v=k8InFB-pMIk

م – ت اخلاقی

١۹ دی ماه ١۳۹۶ —  ۹ژانویه ۲۰١۸