دو مقاله از دکتر احمد اشرف:

دکتر احمد اشرف:

برای دریافت مطلب به لینک های زیر مراجعه کنید

http://isdmovement.com/2018/0818/080318/Enghelab-e%20Mashrouteh%20beh%20Chahar%20Revayat.pdf

http://isdmovement.com/2018/0818/080318/Molahezati%20dar%20Enghelab-e%20Mashrouteh.pdf