رأی تاريخ و بخت رستگاری

محمد قائد :

برگزاری «عيد خون» به کسانی نياز دارد که اهل زياد سبک سنگين کردن و استخاره نباشند. او آخوند دُشک چه و پشت ميز نبود و به خودش لقب «حاکم شرع سيار» داد: محکومان را به محکمه نزد او نمی بردند؛ گشت می زد و هر جا متهمی گير می آورد ترتيب اش را می داد. در مطبوعات «قاضی دار زن» يا «به دار بکش» لقب گرفت. به همه جا سر می کشيد و هر جا ميل داشت و فرصتی می يافت سرپائی حکم اعدام می داد و در جا اجرا می کرد… عاشق حضور در برابر دوربين بود؛ در هر جا و به هر بهانه ای…

ادامه مطلب