مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است

کورش کبیر :

درحالیکه مردم ایران وجامعه بین الملل انتظاردارد که خامنه ای ازاعتراضات و مطالبات مردم ایران که بیش ازیکصد شهرمهم ایران را دربرگرفته ودرشعارهای آنهامتجلی شده بود درس گرفته وحداقل برای بقاء خود هم که شده تغییری درروشهای خود بدهد اما تو گویی این مردم یاسین به گوش خرخوانده اند.

خامنه ای دردیداربا برخی ازطفیلی های شهرقم اعم ازروحانی وغیرروحانی به مناسبت 19 دی به مواردی اشاره کرد که فعلا مدنظرما نمی باشد ولی کاملا مشخص است هنوزپیام مردم ایران را نشنیده ونیازبه صدای بلندتری دارد اما روی سخن این نوشته مربوط به حمایت آشکاروی ازسارقین بیت المال است.

ایشان برتجمع واعتراض مالباختگان صندوق های قرض الحسنه صحه گذاشته وضمن تقدیرازدولت برادامه کمک به حل این مساله درحدوسع وتوان تاکید ورزید اما ماجرا چیست؟ چطوردرکشوری که هیچ صنفی ومالبخته ای حق اعتراض خیابانی ندارد وحتی کارگرانی که 9 ماه است حقوق خود را دریافت کرده اند با داغ ودرفش مواجه می شوند اما این گروه ازمردم مجازند درهرنقطه ای ازشهرتهران یا برخی ازشهرها چون مشهد تجمع کنند والبته برعلیه دولت وبانک مرکزی آن شعارهای هدایت شده بدهند؟ چرا باید میدان شهدای مشهد که سرفرماندهی علم الهدی امام جمعه مشهد وداماد وی ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس کانون این اعتراضات باشد ؟ چرا بعد ازسرکوب خونین دوهفته اخیربازهم تجمع واعتراضات خیابانی مالباختگان این موسسات ازسرگرفته شده وهیچ نیروی نظامی وانتظامی مزاحم آنها نمی شود ؟ چه کاسه ای زیرنیم کاسه خامنه ای وباندهای تبهکارهمراه وی است؟

واقعیت این است که این صندوق ها همه بعنوان رقبای بانکهای کشورتوسط این گروه حاکم برکشور و اراذل واوباش همراه آنان برپا گردید وبعضا با اظهارنامه های راست وبرخی دروغ مبنی برداشتن سرمایه اولیه (احتمالا وام های درشت وموقت از مراکز و بنیادهای مالی زیرنظررهبری نظیرآستان قدس، بنیادمستضعفان، ستاداجرایی، سپاه، قوه قضاییه) اقدام به اخذ مجوزواقعی یا ساختگی کرده وبا فراخوانی ملت وپذیره نویسی به جذب سرمایه ازمردم با وعده سودهای بالا ونیزاستفاده ازعناوین مذهبی مثل مولی الموحدین، ثامن الائمه و… کرده اند سپس همان پولها را درقالب وام های چند ده میلیاردی دراختیارآقازاده ها ونورچشمی ها دارد وازمحل اصل پول های دریافتی هم ظاهرا بهره های ماهانه ای به صاحبان حساب پرداخته اند ولی الله سیف رییس بانک مرکزی می گوید برخی ازاین صندوق ها تا 79% به برخی ازمشتریان خود (نورچشمی ها) سود داده اند !

نهایتا با معلوم شدن کلاهبرداری فوق اکنون رهبربا یک ماتریس روبرو شده است که جزبا دست زدن به بیت المال وبودجه عمومی کشورامکان رفو کردن غارت سازمان یافته خود را نظیردیگرموارد ندارد یعنی نه امکان مجازات اعدام یا حبس یا حتی معرفی مدیران کلاهبردارموسسسات فوق را د ارد چون همگی ازوابستگان فکری وی می باشند ونه می خواهد ازجیب خود ضرروزیان صندوق های فوق را به مالبختگان جبران نماید لذا با همراهی سپاه پاسداران وسازمان همراه خود ( قوه قضاییه، صداوسیما، شبکه رسانه ای وافسران جنگ نرم و….) سناریوی زیر را طراحی وبه مورد اجرا گذاشته است پروژه ای که اکنون به مرزدوسالگی خود می رسد.

بسیج مالباختگان واعزام آنها به کف خیابانها با شعارعلیه دولت وبانک مرکزی برای زمینه سازی وتوجیه افکارعمومی برای سرقت بزرگ خود واعلام اینکه چون بانک مرکزی برای برخی ازاین موسسات (آنهم دردوران ریاست جمهوری منصوب خود یعنی محمود احمدی نژاد ورییس غیرقانونی بانک مرکزی وی محمودبهمنی) مجوزفعالیت صادرکرده است پس باید نقش ضامن را بازی کرده وپول مالبختگان( اصل وبهره) را ازجیب بیت المال یا همان پول نفتی که ازلغو تحریم بدست آمده بدهد.

این پروژه درغیاب کامل نیروهای نخبه ورسانه های آزاد جامعه طی این مدت درجریان ودولت روحانی دریک زد وبند با خامنه ای ازیکسو وتهدید رییس بانک مرکزی واعوان وانصارش توسط امنیتی ها ازسوی دیگرتا کنون مبلغ 11 هزارمیلیاردتومان را ازبیت المال به این سرقت بزرگ اختصاص داده اند بطوریکه درپشت صحنه دیگرتردیدی باقی نمانده است که گردانندگان این بازی یا رانت خواران جیب گشاد ازروند اختصاص بودجه فوق ناراضی وبهمین دلیل نیزتهاجم جدید خود را ازمرکزفرماندهی خامنه ای درمشهد از7 دی ماه 96 آغازکردند جالب است بدانید که علم الهدی ورییسی بعنوان کارگردانان میدانی آشوب سعی کردند با خروج ازمشهد نقش خود را دراین حادثه پنهان کنند اما متوجه نبودند مه روحانی بهنگام ارائه لایحه بودجه 97 هم تقریضی به آنها زده گفته بود که 6 تعاونی وصندوق 25% بازارپول کشور رادراختیارداشتند وما دکان آنها را تعطیل کردیم (البته با رشوه 11 هزارمیلیاردتومانی وبه دستوررهبری)
روحانی همچنین گفت که 98% مالباختگان که عمدتا سرمایه آنها زیر200 میلیون تومان بوده به خواسته های خود رسیده اند که البته این سوال پیش می آید آیا این اکثریتی که به خیابانها وبا عنوان مالبختگان صندوق های فوق آمدند همان 2% باقیمانده با وجوه کلان می باشند ؟

اما اکنون روحانی ودولت وی اگرمایل به رهانیدن خود ازاین همدستی با غارتگران بیت المال باشد ( که بعید است) باید اسامی کامل ویک به یک این صندوق ها، وابستگی آنها به نهادهای قدرت وزیرنظررهبری، میزان کلاهبرداری آنها، اسامی مدیران آنها، مقصرین امر درعدم برخورد قضایی با آنها واطلاعاتی که تاکنون محرمانه نگه داشته شده است را به سمع ونظرمردم شریف ایران برساند وگرنه قطعا دربزنگاه تاریخی آزادی ایران ومحاکمه سران وکادرهای دخیل درغارت بی سابقه اموال ملی بعنوان یکی ازمتهمان اصلی مجازات خواهد شد.