نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی 1161-1239خورشیدی

گرد آوری،تصحیح و تلخیص از اسماعیل وفا یغمائی :

چه بارهاست به دوش از سبوی باده فروشم
که بار منت سجاده برگرفت زدوشم
صلاح و تقوی و پرهیز و عقل و دانش و هوشم
به جرعه ای تو بخر!،کافرم اگر نفروشم
امام شهر بپرداخت تن زخرقه هستی
قبای عید مرا گو بیاورند! بپوشم
16 ربيع الثاني از سال 1276 ه. ق. مطابق با بیست و یکم آبان 1238شمسی ومطابق با دوازده نوامبر 1859میلادی مطابق است با درگذشت ابوالحسن یغما جندقی شاعر نامدار و منتقد عصر قاجاریه که اینروزها
نرمک نرمک و بیش از بیش نام وسخنش بر زبانها جاری میشود و تولدی نو در عرصه شعر ایران تولدی نو یافته است . برای شناخت شخصیتهای تاریخی و فرهنگی باید یکبار انان را در زمان حیات و بر زمینه کنش و واکنشهای تاریخی ف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روزگار باز شناخت و بار دوم آنان را در روزگار معاصر  و تاثیر فرهنگی و… آنان در روزگاران پس از خود. 

یغما جندقی را به عنوان یک شاعر و یک عنصر فرهنگی نخست باید در زمینه کنش و واکنشهای فرهنگ و ادب و بطور خاص در قلمرو شعر به تماشا نشست و به همین دلیل در گام نخست برای بازیابی یغما به تحولات ادبی روزگار او و زایش شعر او در این زمینه میپردازیم.

ادامه مطلب