کدام آیت الله؟

محمد فارسی :

   حمله به کنسولگری رژیم فاسد اسلامی در لندن بیشتر شباهت به یک تراتژی مضحک و مسخره دارد تا مخالفت با رژیم فاسد در ایران. پیروان آیت الله شیرازی احتمالا” جوانانی شستشوی مغزی شده برای چه به کنسولگری رژیم حمله کرده اند. آنها می گویند که خامنه ای و عمال hش پشتیبانی مردمی در کشور ایران را از دست داده اند. کاملا” صحیحY ولی مردم به پا خواسته ایران که آخوندی به جای آخوندی دیگر نمی خواهند. مردم شریف ایران با هر گونه دین دیگری که بخواهد بر آنان حکمرانی کند مخالفند.

          ملت ایران به پا خواسته تا این رژیم فاسد را همراه با تبعاتش منحل کرده و یک رژیم سکولار دمکرات جایگزینش کنند که بر خاسته از مردم است نه یک مشت آخوند جنایتکار. پیروان آیت الله شیرازی برابر اطلاعاتی میخواهند که سکان رژیم را بدست بگیرند تا بهتر بتوانند مردم به پا خواسته ایران را قلع و قم کنند. آنها اقدام بانوان ایران برای بر داشته شدن حجاب اجباری را هم بسختی محکوم کرده اند.

          رژیم جنایتکار خامنه ای برای اینکه حرکت مردم ایران را کند بکند، به اقداماتی مانند بازداشت فرزند آیت الله شیرازی دست میزند. این ترفندها دیگر اثری ندارد و ملت کشور عزیز ایران در این چهل سال بخوبی یافته اند که آیت الله ای با آیت الله ای دیگر فرقی ندارد. کافی است به آیت الله های به اصطلاح اصلاح طلب مانند آیت الله محمد خاتمی و همین آقای روحانی نگاه کنید. مگر اینان هم جز استمرار حکومت جبارانه رژیم فاسد اسلامی را میخواهند. تنها میگویند که روش سرکوب گرانه آنها با روش عمال خامنه ای فرق دارد. شاید هم برای گمراه کردن مردم نوید آزادیهای بسیار ناچیزی را هم بدهند.

          این حرکت پیروان آیت الله شیرازی و اشغال سفارت رژیم فاسد در ایران تنها آب به آسیاب رژیم فاسد خامنه ای ریخته است و فرصت داده است تا رژیم با تبلیغات بتوانند از آن سوء استفاده کرده و قیام مردم عزیز ایران را کند کند. ولی تنها خواب و خیالی بیش نخواهد بود. مردم عزیز ایران از حرکت باز نخواهند ایستاد و تا سرنگونی این رژیم فاسد و جایگزین کردن آن با یک بدیل سکولار دمکرات با قانون اساسی ایکه قادر باشد تمام راههای برگشت به حکومتهای غیر دمکرات و استبدادی را بگیرد آرام نخواهند نشست.

          پیروزی از آن مردم شریف ایران است.