«گلاسنوستِ» رهبر!

اصغر کریمی :

 اخيراً به دختر دانشجویی اجازه داده شد که در حضور خامنه ای ارگان های زیر نظر رهبری و فقر و بی حقوقی مردم را مورد انتقاد قرار دهد. سحر مهرابی که نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم است، عدم امکان نظارت و حسابرسی از نهادهای زیر نظر خامنه ای مثل سپاه پاسداران، قوه قضاییه و صدا و سیما را مورد انتقاد قرار داد، از نابرابری ها، حاشیه نشین ها، بیحقوقی اقلیت ها، تعرض به آزادی بیان، محدودسازی حق دسترسی به اطلاعات و فیلترینگ، فقدان آزادی اعتراض، فساد ساختاری و تبعیض، پرونده سازی علیه کارگران و معلمان و از ضرورت عدالت اجتماعی و آموزش رایگان صحبت کرد و پرسید مقامات حکومت از جمله خود خامنه ای چه پاسخی به این مشکلات دارند. او البته راه حل را اجرای قانون اساسی و حفظ جمهوری اسلامی با اصلاحات عنوان کرد و به همین دلیل به او امکان طرح این انتقادات داده شده بود. اما در عین حال کل سیستم و ارگان های مختلف آن و فقر و فساد و نابرابری را به باد انتقاد گرفت.

          ده سال قبل یک صدم این انتقادات با مجازات های سخت همراه بود اما در سال های اخیر این انتقادات در شکل شعارهای افشاگرانه بسیار تندتری در تظاهرات های مردم مقابل مجلس و ارگان های حکومتی و در مقابل چشم اوباش سرکوبگر حکومت فریاد زده میشود و دست حکومت برای دستگیری اینهمه مردم بسته است. رهبر شعار مرگ بر دیکتاتور چند میلیون مردم در خیابانهای اطراف خانه اش در سال 88 و شعارهای مرگ بر خامنه ای و جمهوری اسلامی در دیماه 96 در سراسر کشور را شنیده است و از عمق انزجار عموم مردم و حتی نفرت نیمی از حکومتیان از خودش مطلع است و حالا بارعام داده تا در محضر خودش این انتقادات از زبان یک دانشجو بیان شود.

          صرفنظر از اینکه این همه معضلاتی که این دختر دانشجو به زبان آورده راه حل اش سرنگونی حکومت است نه اجرای قانون اساسی، اما اعتراضات توده ای و خیزش دیماه و تداوم و گسترش اعتراضات توده ای در سراسر کشور پیش زمینه این «گلاسنوست» است. اما اگر گلاسنوست گورباچف به تغییر سیستم از بالا منجر شد، «گلاسنوستِ» آقا سیگنال های جامعه برای سرنگونی است. این گلاسنوست را جامعه با پای خودش عملی کرده است. گلاسنوست آقا را باید با صدای انقلاب تان را شنیدم شاه مقایسه کرد. مهم انتقادات این دانشجوی ظاهرا یا باطنا اصلاح طلب نیست، مهم این است که مردم شکست دیکتاتور را در پشت این نمایشات میبینند و مشروعیت بیشتری برای آزادی اعتراض خود احساس میکنند و تعرضشان را تندتر میکنند.

          خامنه ای در جواب به این دانشجو یا دانشجوی دیگری گفته است احساسش را تایید میکنم اما حرفش را نه. شاید نمیداند که در دوره های انقلاب احساس سرنوشت جامعه را تعیین میکند نه حرف.