آخرین شعر

علی میرفطروس :

 اشاره:

«آخرین شعر»،واپسین سرودهء شاعراست که 5ماه پیش از«انقلاب اسلامی»وپس از انتشارکتاب های اسلام شناسی(فروردین57) وحلّاج(اردیبهشت57)سروده شده و درآن،به خطرِحاکمیّتِ«تازی ها»هشدار داده شده بود.

***

ـ « نه !

مرگ است این

که به هیأت قِدّیسان

برشطِّ شادِ باورِ مردم

پارو کشیده است…»

این را خروس های روشنِ بیداری

ـ خون کاکُلانِ شعله ورِ عشق

                            گفتند

 

ـ « نه!

این ،

منشورهای منتشرِ آفتاب نیست

کتیبهء کهنهء تاریکی ست ـ

که ترس و

تازیانه و

تسلیم را

تفسیر می کند

آوازهای سبزِ چکاوک نیست

این زوزه های پوزهء «تازی ها»ست

کزفصل های کتابسوزان

وزشهرهای تهاجم و تاراج

می آیند».

این را سرودهای سوخته

در باران

می گویند.

***

خلیفه!

خلیفه!

خلیفه!

چشم و چراغ تو روشن باد!

اَخلافِ لاف تو

ـ اینک ـ

در خرقه های توبه و تزویر

با مُشتی از استدلال های لال

« حلاّج » دیگری را

بردار می برند.

خلیفه!

خلیفه!

چشم و چراغ تو روشن باد!!

***

در عُمقِ این فریبِ مُسلّم

درگردبادِ دین و دَغا

 بايد

ازشعله و

       شقایق و

              شمشیر

                  رنگین کمانی   برافرازم …

مرداد ماه ١٣۵٧ تهران

 

شنیدن این شعر باصدای شاعر                             

 نمایش تازه این شعر باصدای شاعر