ای سگِ کوچکِ چشم‌سیاه!
چگونه می‌خواهی این جهان بزرگ را
از آنِ خود سازی؟

هر بوته‌ای را می‌بویی
هر ساقی را می‌سایی
و بینی کوچکت را
از بوهای ناشناخته می‌آکنی.

سرِ چارراه می‌ایستی
به آشوبِ ماشینها گوش می‌دهی
و آنگاه از رفتن، سر‌باز‌می‌زنی.

من خود را در تو می‌بینم
از نخستین باری که به‌پا‌خاستم
و در جستجوی معنایی برای جهان
واژه‌های ناشناخته را به‌گوش‌گرفتم.

اکنون دیری‌ست این جا
تنها نشسته‌ام.
کسی قلاده‌ام را می‌کِشد
و می‌گوید: “آمور! آمور!”
من اما با گوشهای آویخته
به آشوبِ جهان گوش می‌دهم.

مجید نفیسی
بیست‌و‌چهارم مارس هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌هفت