اثری از دوران صفویه را به طور عمدی ویران کردند

یک خانه تاریخی که  تا سال های اول انقلاب سرپا و سلامت بود، ابتدا به حال خود رها شد و سپس در  دوم نوامبر 2017، به طور عمدی و با اطلاع و نظر سازمان میراث فرهنگی و مسئولین حکومتی با خاک یکسان شد.

 این اثر تاریخی در سال 1354 (3 سال قبل از انقلاب) در فهرست آثار ملی ایرانی به ثبت رسیده، و از نظر قانونی جزو اموال عمومی مردمان ایران بود.

این خانه که از دوران صفویه تا به دوران جمهوری اسلامی راه آمده بود، و در این دوران ویران شد، به نام خانه نائل خوانده می شد و در محدوده میدان قدس (طوقچی) اصفهان قرار داشت.

 

روشن است که این ویرانی به خاطر سودجویی های برملا شده وابستگان حکومتی بوده و در آینده ای نزدیک بر ویرانه های آن سازه ای سر خواهد کشید که در راستای خواست ها و منافع جمهوری اسلامی باشد و نه مردمان ایران. 

http://www.savepasargad.com/