از ایمیل یک بیننده

سپاهیان امیرمختار سلاح رزم خود را برابر مصعب زمین گذاشتند و‌ به خیال
امان دادن مصعب کنار رفتند. مختار کشته شد و قبل از شهادت گفت همه تان را
گردن میزنند. حرف گوش بگیرید .تسلیم شوید باخته اید اما جماعت گوششان
بدهکار نبود.
مصعب عین ۷۰۰۰ نفر را گردن زد. این جهل و جهالت که به من ربطی ندارد
سیاست همین میشود نتیجه اش که مملکت ما هیچ تولیدی نداره ، بیکاری رفته
روی ۶۰٪ و هرکی رم بخوان میزنن و میکشن و میبرن چون هماوردی وسط معرکه
نیست‌ و اکثریت توده مردم از تلگرام سیاسی زدن هم میترسن چه رسد به
مبارزه.
یعنی اگر روزی تمام ما را گردن زدند و اعدام کردن جای هیچ گلایه ای نیست
. چون خودمون خواستیم این وضعیتو و دفاع نکردیم از خودمون و حقمون‌.
نتیجه ربط نداشتن سیاست به بنده میشه پناهنده شدن من به ترکیه و چهارتا
کشور الکی که مردمشون هم از اردوغان و ظلم و ستمش به تنگ اومدن ، نتیجش
میشه آب شدن جوون های مردم از شدت بیکاری و نداری و فقر ،
نتیجش میشه ترس و سرطان و استرس و اعدام و دست درازی ماموران شهرداری و
نیروی انتظامی به زندگی من که هرچه بخوان‌میتونن بکنن‌و صدای من هم نباید
دربیاد.
فکر هم میکنیم زرنگیم.