از خلیج تا خیزابها

مجید نفیسی 

حجِ من اینجاست
حجِ من اینجاست
از خلیج تا خیزابها.*

هر سال اینجا با خدا
مرا وعده‌ی دیداریست
خدایی که به صد زبان حرف می‌زند
می‌دود، راه می‌رود
علف می‌کِشد، مست می‌کند
و سراپا برهنه است.

هندوان در آبِ گُنگ تن می‌شویند
و مسلمانان گردِ سیاسنگ می‌گردند
من اما به سانفرانسیسکو آمده‌ام
تا چون مهِ سنگینِ بامدادی
میانِ خوشباشان بلولم
و سوار بر گِرده‌های نان
از این سو به آن سو
پرتاب شوم.

مجید نفیسی
بیست‌و‌سوم مه دوهزار‌و‌هژده

* “خلیج تا خیزابها” یا “بِی تو بریکرز” نام مسابقه‌ی دو و راه‌پیمایی‌ست در شهر سانفرانسیسکو که از نزدیکی خلیج سانفرانسیسکو آغاز شده در نزدیکی ساحل اقیانوس آرام پایان میگیرد.

Bay to Breakers

Here is my hajj
Here is my hajj
From Bay to Breakers.

Every year here
I have a rendezvous with God,
A God who talks
In a hundred tongues,
Runs, walks,
Smokes weed, gets drunk,
And becomes naked
From head to toe.

The Hindus bathe in the Ganges,
The Moslems encircle the Black Rock.
But I have come to San Francisco
To wiggle among the hedonists
Like the heavy morning fog,
And be tossed from here to there
While riding on tortillas.