اطلاعیه کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، سالروزاول ماهِ مای(مه)، روزجهانی کارگر

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، سالروزاول ماهِ مای(مه)، روزجهانی کارگران جهان را به تمام کارگرانِ جهان وبخصوص کارگرانِ غارت شده وتحت ستم ایران، تبریک میگوید.

کارگران ایران درنظام غارتگرومبتلا به سوء مدیریّت جمهوری اسلامی ایران، بشدت تحت فشار امنیتی قراردارند. رژیم حاکم برایران را دراصطلاح علم اقتصاد:(سرمایه داری وحشی) می نامند. ضمن سرکوب شدید سراسری جنسیتی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، کارگران زن ومرد کشورمان، بسبب پائین بودن سطح دستمزدها، تحت فشاراقتصادی خاصی نیزقراردارند، ازجمله: حقوق کارگران را، گاه با ماه ها تأخیروتعلیق می پردازند.

جمهوری اسلامی ایران که رهبروبنیادگزارش، شعورخود را با جملۀ معروف و به یادماندنیِ

“اقتصاد مال خَراست” به جهانیان عرضه کرد، کشورِثروتمندی چون ایران را، به نمونه ای از کشورهای فقیر(با۰۶%) درزیرِخطِ فقروبابیکاری گسترده، تبدیل کرده است.

بسبب نبودِامنیت قضائی، فرارسرمایه های مالی وسرمایه های انسانی(مدیران ومتخصصان) ابعاد غیرقابل تصوری بخودگرفته است، که باعث عدم تولیدکاربرای کارگران وبالابردن سطح تخصص آنان تاکنون شده ومی شود.

چون هردورژیم های ایران، چه شاهی وچه ملاشاهی، دولت های نفتی بوده وهستند، رَگِ حیاتیِ آن رژیم دیکتاتورواین رژیم تامیت گرا ومذهبی، وابسته به صدورنفت ودرواقع دردستِ کارگرانِ شرکتِ نفت است.

اعتصاب سراسری وهماهنگ کارگران، بخصوص کارگران نفت، همراه باسایرستم دیدگان و هستی بربادرفتگان درایران، آغازِپایانِ این رژیم ضدِ کارگری وضدِبشری ولایت فقیه خواهد بود.

دراتحاد نیروهای مخالف است که میتوانیم، درنظامی فدرال وغیرمتمرکز، باحاکمیت ملی مان در ایران، نظامی مبتنی بردموکراسی وعدالت اجتماعی بوجودآوریم که براساسِ: آزادی های مبتنی برحقوق بشروبرابری انسانی شهروندان ایرانی، درجدائیِ نهادِ دین ازنهادِ دولت وحکومت باشد.

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال