ایران اسقاط می شود، اما نابود نمی شود

تقی رحمانی :

ایران اسقاط می شود، اما نابود نمی شود
ایران اشغال طولانی نشده است ایران مسعتمره نشده است ،اما ذلیل شده است.
ایران سوریه  نمی شود اما چرا نمی شود؟ تجربه تاریخ ایرانی و نزدیک ترین  تجربه  از این نوع سال 1360 به ما نشان می دهد زمانی که مبارزه میان مخالفان سازمان یافته  یا پراکنده با حکومتی که توان سرکوب داشته باشد، شدید شود. اکثریت مردم ایران کنار می کشند. تا فرصتی دوباره بیابند.
شاهد مثال تجربی معاصر سال 1360 است مجاهدین می گفتند اگر با ما وارد جدال و حذف شوید ایران لبنان می شود، اما نشد ایران ترکیه شد نه لبنان .یعنی جنگ داخی نشد.اما سرکوب انجام شد.در حالیکه  که رئیس جهمور قانونی مردم حذف شد.
این خلق ایران که سازگاری نام  دارد این سازگاری زمانی منفعل است و زمانی خلاق است.
مطابق این خلق ایرانی ،ایران سوریه نمی شود.  اما از اسقاط ایران باید ترسید و مانع شد.
تا نظر شما چه باشد؟