بیدار هرکه گشت درایران رود به دار بیدار زندگانی بی دارم آرزوست

بیدار هرکه گشت درایران رود به دار     بیدار زندگانی بی دارم آرزوست

به دوستي گفتم: چراديگر خروسٍ تان نميخواند؟ !!!*

*گفت:همسايه ها شاكي بودند كه صبح ها مارا از خواب خوشبيدار مي كند ،ما هم سرش را بريديم.*

*انجا بود كه فهميدم,هر كس مردم رابيدار كند سرش راخواهند بريد! 

 در دنیایی که همه از مرغ تعريف ميكنند ٬ و نامي ازخروس نيست، زيرا همه بفكر سيرشدن هستند … نه بفكر بيدار شدن