بی صدا باید؟

شمی صلواتی :

بی صدا  باید؟
خاطره  بود که  مثل  باد
با تصویر از درد  برد   مرا
  به درون  کوچه  نفرت  و کینه،
که دختری  در جنگ با نفرت
 با چشمان  آلود به  اشک  و لبخندی تلخ  از دل
  به من گفت  ” برم “
 “گفتمش “آری  برو
  گفت
در این  کوچه،  من!
“ریشه  ای  به عمق چاه  زدم”
  در میان  آتش کینه و نفرت
بی دلیل می سوخت
  گفتمش ”  قبل  از اینکه  باد شوم
 با کاسی  از خون  مهمانت کند،
  “برو”  با دلی شکسته  و صدای  گرفته  گفت
 ” با ریشه  چه کنم”
 گفتمش  “هرس کن
 قبل  از اینکه  این  قوم   زنده  کُش و مرده  پرس
 غلتید  در جهل و نفرت
 تو را با باد  شوم  همراه کنند
  برو دیگه، برو  دیگه،
 گاهاً  برای  دوری  از  نفرت
 باید  ریشه را هر روزه  هرس کرد
  شاخه و برگ را  باید زد
دل را  به نزد دریا
 و اشک را،
 در   آب رودخانه باید  ریخت.
درنگ نکن
برو  دیگه،  جانان  من  .