تلا ش برای ایجاد جبهه قدرتمند سراسری بمنظوربراندازی( گذار از) رژیم جهالت – جنایت – فاشیستی- اسلامی در ایران.

حسن ما سا لی :

با توجه به شناخت و تجربیات بدست آمده از کوشندگان  و گروههای سیاسی ایران و با توجه به شرایط کنونی حاکم در ایران . داوطلب شدم که بعنوا ن یکی از اعضای شورای مرکزی حزب آزادی و رفا ه ایرانیان . با کوشندگان سیاسی و نمایندگان احزاب و گروههای مبارز دیدار و تبادل نظر بعمل آورم تا روند ایجاد یک جبهه قدرتمند سراسری و تشکیل یک شورای همآهنگ کننده برای تحقق برنامه عمل سیاسی- تشکیلاتی – مبارزاتی .در داخل و خارج از کشور. مورد ارزیابی قرار گیرند.

قریب یکماه در شهرهای آلمان – بلژیک – هلند دیدارهای حضوری داشتم. و با برخی از کوشندگان در انگلستان وکردستان عراق تلفنی ارتباط یرقرار کردم.

ارزیابی ام از ابوزیسیون کنونی ایران:

1-محافل گوناگون وجود دارند که با رژیم حاکم مدارا میکنند ویا باطرح شعارهای انحرافی از قبیل برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل در ایران… کوشش میکنند که برخی محافل نا آگاه رااز مسیر اصلی مبارزه منحرف سازند.

( سازمان ملل متحد موقعی در یک کشور دخالت میکند که دراثر جنگ فروباشیده است و با میانجی گری کشورهای قدرتمند درآنجا رفراندوم برگزار میکند تا یک دولت وحکومت مستقر گردد).

2- محافل گوناگونی در خارج از کشور وجود دارند که ضمن تماس با محافل ارتجاعی و دول تجاوزگرخارجی. خواستار دخالت نظامی در ایران هستند تا باکمک دول بزرگ بقدرت برسند.

3- عناصر و محافل گوناگونی در خارج از کشور وجود دارند که مبارزه سیاسی را بصورت تفریحات سیاسی دنبال میکنند و روزمره خودرابا جدال و تخریب همدیگر مشغول میکنند.

4- محافلی وجود دارند که صادقانه درباره شرایط دردناک مردم وکشور اظهار نظرمیکنند اما تدابیر مبارزه درشرایط ترور واختناق را نیاموخته اند. لذا قادر نیستند درمبارزات مردم نقش فعالی  ایفا کنند وفقط هشدار میدهند ورهبران رژیم را نصیحت میکنند .

5- گروهها ومحافلی در داخل و خارج از کشور وجودارند که دارای مواضع سیاسی و مبارزاتی درست علیه رژیم حاکم هستند اما هنوز ازقدرت سیاسی- تشکیلاتی– مبارزاتی موثری برای گذار از رژیم جهالت – جنایت – فاشیستی اسلامی برخوردار نیستند.

بنابراین. در راه اتحاد و ائتلاف هدفمند( استقرار جمهوری بارلمانی -دمکراتیک – لائیک – ملی) و سراسری باید گامهای اساسی برداریم و مشترکا یک شورای همآهنگ کننده (اجرائی) انتخاب کنیم و برنامه عمل سیاسی- تشکیلاتی- مبارزاتی – تبلیغاتی- بین المللی را درنشست مشترک تدوین کنیم و باجرا در آوریم.

اکتبر 2018