جواب خصم خونخوار

از: حسن جداری

چه بیداد و چه آزار است اینجا
چه سرکوب و چه کشتاراست اینجا
چه گلها میشود هر لحظه،پرپر
چه سرها،برسر داراست اینجا
چه استبداد و چه وحشیگریها
چه دژخیمانه، رفتاراست اینجا
چه استثماروچه دزدیٌ و تاراج
بهر سو، دزد بازار است اینجا
یکی، محتاج نان خالی شب
یکی را،زر به خروار است اینجا
حجاب و سنگسار و زن ستیزی
نشانی از شب تا ر است اینجا
زحد، بگذشته آزار و تعدٌی
فشار و ظلم بسیار است اینجا
درون دخمه های سرد زندان
بسا آزاده، احرار است اینجا
چه انسانهای بی باک و دلیری
که در بند و گرفتار است اینجا
حکومت، در کف اوباش و الواط
جهان، بر کام اشرار است اینجا
ستمگر حاکمان، در راس قدرت
حکومت، سخت غدار است اینجا
وکیلان و وزیران، جمله کلاش
رذالت، مصدر کار است اینجا
نشسته ، بر سریر حکمرانی
فقیهی، زشت کردار است اینجا
ز شیخ و واعظ و ملای بد کار
عموم خلق، بیزار است اینجا
مصمم، پرتوان، خلق مبارز
علیه دشمن هار است اینجا
زیک سو، لشگر جهل و چپاول
زیک سو، لشگر کار است اینجا
زبونی، سرنگونی،مرگ حتمی
عدو را، آخر کار است اینجا
تلاش و جانفشانی در ره خلق
اگرچه سخت دشوار است اینجا
اگرچه پاسخ هر اعتراضی
شکنجه، حبس، یا دار است اینجا
اگرچه راه رزم انقلابی
رهی جانکاه و خونبار است اینجا
رهائی از ستم، تنها و تنها
ز راه رزم و پیکاراست اینجا
قیام و جنبش و پیکار خونین
جواب خصم خونخوار است اینجا
بهار ۱۳۹۰