در آستانه بیست وچهار اسفند ، سالروز پدر ایران نوین رضا شاه بزرگ

داود سپهر :

کورش و داریوش هخامنشی ،،، رضا و محمد رضا پهلوی

در مورد کورش وداریوش مطالب زیادی را شنیده ایم ویا در کتابهای بیشماری که در مورد این دو مرد در تاریخ ایران وجهان نوشته اند ، خوانده ایم .

اطلاعاتی که در مورد کورش و داریوش هخامنشی در دست است فقط نمایانگر مردانی میباشد ،  که تاریخ در مورد آنها سخن رانده است .

اما تا امروز هیچکس برای شناسایی این دو مرد بزرگ در تاریخ ایران و جهان ، شناسایی را از روی نمونه ای که بتوان این دو مرد را از نزدیک شناخت و احساس کرد که آنها که بوده اند  ، انجام نداده است .

چگونه میتوان کورش و داریوش را از نظر عاطفی و انسانی شناخت ، اگر آن دو مرد را  با نمونه ای که ما میشناسیم واز نزدیک با آنها آشنا هستیم ، مقایسه نکنیم .

جشنهای دو هزارو وپانصد ساله نمایانگر ارزشهایی بود که محمد رضا شاه سعی کرد با نشان دادن آن به ما بیاموزد که ایرانی باشیم ، و دریابیم که کورش و داریوش که بودند و چه کردند ، و ما با چشمان بسته آنرا ندیدیم ، با گوش کر آنرا نشنیدیم ، وبا زبان لال در مورد آن صحبت نکردیم و گنگ وار از برگزاری آن بد گفتیم .

آنگاه که رضا شاه بزرگ گفت : برای شناختن ایران باید شرف ایرانی داشت ، ما برای آنان که پدران ما را سر بریدند ، بر سر و سینه خود کوبیدیم ، آنگاه که محمد رضا شاه گفت : من میتوانم آنان را که به من و خانواده ام سوء قصد داشتند ، ببخشم ولی نمیتوانم از گناه آنان که به ایران خیانت میکنند ، بگذرم ، گفتیم : که این پشت به وطن کرده ها در زندان شاه بودند .

زمانیکه محمد رضا شاه گفت کورش بخواب که ما بیداریم ، شاید نمیدانست که ما آنقدر احمقیم ، که نه او را میشناسیم و نه بودن کورش در تاریخ ما ، برای ما ارزشی دارد .

رضا شاه و محمد رضا شاه بعد از هزارو چهار صد سال به زنان ایران آزادی کامل دادند ، ولی مردان ذلیل و مغز باخته به مرام تازی نتوانستند ، ببینند ، که خواهرشان ، مادرشان ، و دخترشان ارزشی برابر با آنان دارند ، و با آوردن یک هندی زاده با مرام تازی این برابری و آزادی را از مادران ، خواهران ، و دختران خود سلب کردند ، و خود چون خر لنگ می بینیم که امروز نه در گل بلکه در فاضلاب گیر کرده اند .

آری آقا و خانم روشنفکر و دگر اندیش ، شما در هر لباس ، با هر درجه تحصیلات و یا در هر شغل و مقامی که هستی ، اگر رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر را نشناختی ، غلط میکنی که در مورد کورش و داریوش صحبت میکنی ، باید چون جوانانی که در آرامگاه کورش جمع شدند و فریاد زدند ، کورش پدر ماست ، ایران وطن ماست ، رضا شاه و محمد رضا شاه را بشناسی وبا تمام وجود این دو مرد ایران ساز را احساس کنی ، تا بدانی کورش و داریوش کیستند .

با درود بی پایان به کورش و داریوش هخامنشی و با درود بیکران به رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی .

با آرزوی بهترین ها برای هر چهار پادشاه ایران ساز و بشر دوست در هر کجا که هستند .