روز آتش سیاه

فرح نوتاش :

روز آتش سیاه

روز آزادی ما                                    

در آسمان ایران

می گشاید چتر خود … دود چادرهایمان

و … یاد رنج های سیاه

دوران ظلمت گذشت                               

تیره فکری … بی برگشت

ما زنان و دختران …

همه بودیم تیره روز  

گرچه مردان جوانان و کودکان

حتا … بیشتر سیه روز

داغ دشمنی با ما                             

سوزاند دل و جان ما

روز آتش سیاه                                    

می خیزد به آسمان…

دود قفس های ما

دود … قفس سیاه

زنجیر و قفس ما … همراه تحقیر بود            

ما … غرق در سیاهی

افشاء کن… بگو بگو که برد سود

امروز اما… در هر شهر و هر روستا                         

می خیزد به آسمان …

شعلۀ قفس ما

باعمامه… و عبای ملایان

این نوکران استعمار

مزدوران سرکوب … و عاملان تحمیق ما  

…    

پایان استیلای استعمار

پایان فتنه های استبداد

روز آتش سیاه

پایان تحقیر ما

 

وین دسامبر 2013

کتاب شعر 7

www.farah-notash.com