سخنان ترامپ و پمپئو

شمی صلواتی

با سخنان ترامپ و پمپئو وزیر امورخارجه امریکا!
دچار هیجان نشوید این جنگ برای عدالت اجتماعی و دست یافتن ما به ارزشهای انسانی نیست!
ملتی که با اتکا به نیروی خویش نتواند رهایی را بدست آورد سزاوارفقر و بردگی ست و همان بهتر – که بمیرد
تادست به دامن امریکا شود،
رهایی با مزدوری بدست نمی آید
با نوکر صفتی بدست نمی آید
بلکه شهامت و از گذشتی می خواهد
شعور و آگاهی سیاسی می خواهد
از جان گذشتن و مایه گذاشتن می خواهد
امریکا و اروپا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند
رفاه و سعادت و آزادی ما را نمی خواهند
آنها سهمشان را می خواهند
آنها می خواهند دیکتاتورها مطیع و سربزیر باشند برای رسیدن به این هدف احتیاج به یک اهرم فشار دارند
و می خواهند از مابعنوان ابرازی برای فشار به حکومت جمهوری اسلامی استفاد کنند
در میان ما ایرانیان هم اهل زد و بند، مماشاتگر کم نیست
هستند افرادی یا سازمانهای که تن به حقارت داده باشند! کاسه لیسانی که کوچکترین!
انقلاب ، تغییر و انسانی زندگی کردند
بستگی به شعور و فداکارهای انسانی دارد
بهای سنگینی می خواهد
ملتی که درک درستی از ارزشهای انسانی داشته باشد غرور و اعظمت انسانی رابشناسد
با تلاش و اتحاد شکوه و عظمتی که شایسته آن است دست خواهد یافت
به همین دلیل ما باید با اتکا به مبارزات مردم در ایران و با حمایت خود از آنان،
اعتراضات را در ایران تبدیل به اعتراضات سراسری کنیم و تا با قدرت مردم بتوانم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم
تا جامعه ای که شایسته آنیم در ایران به آن دست یابیم
مشروط بر اینکه آگاهانه گام برداریم و غرور انسانی مان را بشناسیم، زنده باد انقلاب، زنده باد سرنگونی جمهوری اسلامی