صحنه های دلخراش از کشاورزان مجروح اصفهان است که با ضرب و شتم ماموران روانه بیمارستان شدند