فراخوان برای تشکیل : جبهه آزادیبخش ملی و دمکراتیک ایران

 

حسن ( ذانیچ ) ما سا لی :

پیشگفتار:

پس ازاستقرار رژیم دینسالاری- فاشیستی برهبری خمینی درایران،تاکنون هزاران نفرازمبارزین و آزاد اندیشان ایران توسط مزدوران رژیم بقتل رسیده اند و یا دراثرسیاستهای ماجراجویانه رژیم جان باخته اند؛

براساس قوانین ومقررات ارتجاعی و فاشیستی اسلامی ،زنان ایران از همه حقوق انسانی و دمکراتیک محروم شده اند؛

 اکثریت قریب باتفاق مردم کشور،خصوصاً زحمتکشان ایران، در فقر و فلاکت زندگی میکنند؛

مردم سراسرایران از آزادیهای فردی ، اجتماعی و سیاسی محروم هستند وحق تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای دمکراتیک منتخب خود را ندارند؛

جنبشهای اعتراضی مردم  تاکنون بشدت سرکوب شده اند وهزاران نفر از فعالین سیاسی وصنفی تحت پیگرد قرار دارند ویادر زندانها تحت شکنجه قرار گرفته اند؛

با استقرار حکومت آخوندهای جهالت پرورو جنایتکار، فرهنگ جامعه و ومناسبات اجتماعی بشدت سقوط کرده است و روند واپسگرایانه را طی میکند؛

عده ای آخوند دزد و جنایتکارو خرافات پرور، تمام قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی و اجتماعی را تصاحب کرده اند؛

رهبران این رژیم با اتخاذ سیاستهای دغلکارانه، ماجراجویانه و خیانتکارانه خود، منافع مردم ایران را در آسیای مرکزی ومنطقه خاورمیانه و همچنین در مناسبات بین المللی نیز پایما ل کرده و یا بمخاطره انداخته اند.

با توجه به شرایطی  که درایران حاکم است و با توجه به پرا کندگی نیروهای ملی و دمکراتیک ایران ، چه باید کرد؟

 ضمن نگرشی به آسیب شناسی حاکم در ایران، به همه کوشندگان ملی و دمکرات پیشنهاد میشود:

1 – درخارج از کشور بطورهدفمند با همدیگر ارتباط بر قرارکنیم و پس از بر گزاری یک یا دو نشست مشورتی،زمینه را برای بر گزاری یک کنفرانس مشترک بمنظوراتخاذ راهکارهای سیاسی-تشکیلاتی- مبارزاتی مشترک، فراهم کنیم.

2- درکنفرانس مشترک، یک شورای هماهنگ کننده سیاسی- تشکیلاتی-مبارزاتی انتخاب کنیم؛

3-با مشورت همدیگر، چشم انداز سیاسی ،ساختار تشکیلاتی ،برنامه عمل مبارزاتی مرحله ای و دراز مدت مشترک رابمنظورگذاراز نظام دینسالاری- فاشیستی و استقرار یک نظام دمکراتیک و ملی منتخب مردم را تدوین کنیم.

4- دیدگاهها و نگرش خود را درباره مبارزه سیاسی وفنون سازماندهی در شرایط ترور و اختناق تدوین کنیم تا سازمان یافته بیاری مردم و مبارزین داخل کشوربرخیزیم و قربانیان بی آزاری برای رژیم اسلامی –فاشیستی نباشیم؛

5-با همکاری شخصیتها و گروهای کارشناس،راهکارهای سازندگی و تکامل بخشیدن مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی، اداری آینده ایران را ارائه دهیم؛

6-درراه همکاریهای مشترک اقتصادی،سیاسی،فرهنگی وروابط صلح جویانه با کشورهای خاورمیانه وآسیای مرکزی،گامهای استوار برداریم؛

7-فرهنگ و سیاست صلح و دوستی را سرلوحه سیاست و روابط بین المللی کشور ایران قرار دهیم.

در اینجا ضروری است تا کید شود:

الف- با جریانهائی که بند ناف خودشان را بارژیم دینسالاری- فاشیستی اسلامی قطع نکرده اند،وباعناصرومحافلی که بتخریب همدیگرمشغولند، همکاری نخواهیم کرد؛

ب- درجبهه آزادیبخش ملی و دمکراتیک ایران” هر فرد و گروهی باندازه توان و استعدادش ” فعالیت خواهدکرد.

ج- درجبهه آزادیبخش ملی و دمکراتیک ایران، سیاست و روش کار

 ” خود محور بینی” پذیرفته نخواهد شد.

د-بسهم خودآماده هستم که بدون اینکه حق ویژه ای داشته باشم، امکانات و ابتکارات خود را برای بر گزاری و سازماندهی نشست ها و کنفرانس بکار اندازم.

با همبستگی  ودرودهای مبارزه جویانه

حسن ( ذانیچ ) ما سا لی

دهم سپتامبر 2019

hmassali@gmail.com