قطعاتی از محمود میرزائی

محمود میرزائی :

برای رهایی ز بیداد و از بندگی
 بپاخیز بده دست همبستگی
خروشیم دلیرانه، پیکار با اهرمن
چو کاوه، چو بابک، چو آرش به رزمندگی
بجوشیم و آتش فروزیم  چو کوه
بر آریم بزرگی،  رهایی، همی داد و فرخندگی
مه میر،   ۲۰ ۹٫ ٫ ۲۰۱۸
با تاخت و تاز تازی
دیگر نبود فرازی
میهن من فرو هشت
نیکی و سرفرازی
چارده سده چپاول
تاراج و نیرنگ بازی
پلشتی وپلیدی
رهاورد اسلامی
اینک آخوند و سید
این انگل ویرانگر
مکیده خون میهن
فربه شده چو زالو
زالو پس از مکیدن
ناچار ست به ترکیدن
فرجام این اهریمن
مرگ ددان خونخوار
چونان ضحاک ماردوش
اکنون فرا رسیده ست
هم میهنم شکیبان،
با عشق و مهر، خروشان
دستت به دست من ده
اندیشه و خرد را
با خواست خود بجوشان
چمبره ی آخوند را
از هم گسل، بپاشان
پایان دیو رسیده ست
این زالو را بترکان!
مه میر،  ۱۷٫ ۱۲٫ ٫ ۲۰۱۸