ناصر ملک مطیعی

داود سپهر :

در چهل سالی که گذشت ، چهره های برتر سینمای ایران ، آنان که مجبور بودند  در چهار دیواری زجر آوری که آخوند فاسد بنام جمهوری اسلامی بنا کرده بود ، زندگی کنند ، یکی پس از دیگری این زندگی  فاسد در کنار جمهوری اسلامی را سه طلاقه کردند ، تا شاید این جمهوری فاسد و بد کاره از طریق محللی برای ماندگاری در ایران حلال شود ، زیرا نمیدانند این جمهوری با یک میلیون محلل هم حلال نمیشود .

فردین ، فروزان ، ملک مطیعی ، ووووو ، رفتند و تصاویر آنها برای همیشه بیادگار برای آیندگان باقی ماند .

آنان که همدوره این بزرگان سینمای ایران بودند و در خارج از کشور زندگی بهتری را دنبال میکردند ، دوستان و همبازی های سینمایی خود را فراموش کردند و فقط در مرگ آنان پیامی فرستادند .

تنها همدوره این بزرگان در سینما که از آغاز علیه این زباله ها که حکومت را در دست گرفته اند ، میجنگید تا بتواند ایران و مردم ایران و در آخر دوستان سینمایی خود را نجات دهد ، زنده یاد رضا فاضلی بود .

و تنها هنرمند ، شومن ، خواننده ای که در مقابل این دزدان و غارتگران ضد ایرانی ایستاده بود ، زنده یاد دکتر فریدون فرخزاد بود .

در این چند روز که از در گذشت ناصر ملک مطیعی میگذرد ، گروهی از هنرمندان سر از لاک خود در آورده اند ، و در مورد او صحبت میکنند .

خانم گوگوش : شما در این پانزده سال که در خارج از کشور هستید ، چه گره ای را از بندهایی که بدست هشتاد میلیون ایرانی بسته شده است ، گشوده آید ، که در کنسرت خود ناصر جان ، ناصر جان میکنید ، مگر شما و همسرتان مسعود کیمیایی در نظر نداشتید که زنده یاد رضا فاضلی را به کانادا ویا کوبا بکشانید .

آقای بهروز وثوقی : در چهل سال گذشته چه کار مثبتی برای رفع مشکلات مردم ایران انجام داده اید ، در کدام تظاهرات بر علیه دشمنان ایران که امروز در آن سرزمین حکومت میکنند ، شرکت کرده آید ، کدام سنگ را از جلوی پای مردانی چون ناصر ملک مطیعی برداشته آید ، که او را برادر مینامید ، در فیلمی که او برادر شما بود ، شما برای زیارت امام خود رفته بودید ، که او در فیلم کشته شد ، و امروز هم شما در سکوت چهل ساله خود ، همان زیارت را انجام داده اید ، و او در تنهایی وسکوت از دنیا رفت .

آقای وثوقی ، خانم گوگوش ، روزی شما دوست پسر و دوست دختر یکدیگر بودید ،

آیا از آن زمان تا امروز هنوز به گونه دو نو جوان می اندیشید ، و اتفاقاتی را که در چهل سال گذشته  در ایران افتاده است ، ندیده آید ؟؟؟؟؟

و یا اینکه شما قسمتی از این اتفاقات و تغیرات هستید ؟؟؟؟؟.

گویا ناصرجان و برادر گفتند ، فقط برای سرکیسه کردن مردم است .

خدای ایران ، ایران را از دروغ و دو رویی نجات دهد .