نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید

اسماعیل وفا یغمائی :

غرش توفانی دریای خون خواهد رسید

نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید

گرچه ساحل خامش و ساحل نشینان خامشان  

موج میگوید :«مکن تردید!چون خواهد رسید»

این نسیم تلخ کم کم باد صرصر میشود

لحظه های «- واژگون کن! واژگون!» خواهد رسید

عقل میگوید:«تحمل! عاقلان! آرام !رام!»

لیک میداند که هنگام جنون خواهد رسید

عقل بی زنجیر می آید، به دستش آذرخش

نوبت سوزاندن قفل و کلون خواهد رسید

گفت عمری شیخ از دوزخ که: «هشدارید هان

ثبت گردیده ست این اندر متون !خواهد رسید»

شعله اندر شعله ملت میرسد،«نک ای فقیه  

هان نگر دوزخ که تا ریشت کنون خواهد رسید

وامدار خون مائی و نگفتی هیچگاه

نوبت پرداخت قرض و دیون خواهد رسید!»

ارتشی گر نیست ملت را و ملا در غرور

کارتش او کامیون در کامیون خواهد رسید

غم مدار ای دل!که از ملت زعمان تا خزر

بیکرانی از قشون اندر قشون خواهد رسید  

فارس، کرد و لر بلوچ و ترکمن  ترک و عرب

تا به منبرگاه شیخان زبون خواهد رسید

ارتشی چون روح ایران بی شکست و بی هراس

از درون روح ایران تا برون خواهد رسید 

بهر تطهیر وطن ازبعدملایان(وفا)

نوبت تفسیر «طاعون قرون» خواهد رسید

 

چهار دسامبر 2017