هشت سال جنگ از دریچه دوربین آلفرد یعقوب‌زاده

https://www.radiofarda.com/a/f7-iran-iraq-war-through-the-lens-of-alfred-yaghoubzadeh/27267786.html