هیچ خدایی را بنده نیستم

شمی صلواتی

هیچ خدایی را بنده نیستم
کلاهم را برای فاتحان دروغین تاریخ
به نشانه احترام بالا نمی برم
شیخ و شاه دشمن به اندیشه اند
و من به دنبال تغییر وضع موجود
نه اهل مماشات، نه بده و بستونم
هیچ پرچمی را قابل نمی بینم
مگر آنکه بر آن ارزشهای انسانی “حک “شده باشد
از مرگ نمی هراسم
تنها نیستم ، من هم دوستانی دارم
با دشمنانی بی رحم و جانی
و تصوراتی در ذهن
که در آن” انسان ” ارزشهای اوست
و بیرقی برای تغییر .
می دانم پیروزی زمانی ست
که آخرین شیادان را “چه شیخ باشد چه شاه ”
به دادگاه عدل و انصاف سپرده باشیم.