چپاول میراث تاریخی در مقابل چشم مسئولین

http://www.savepasargad.com/

چپاول میراث فرهنگی و تاریخی همراه با فرار برخی از مسئولین دولتی روز به روز بیشتر می شود تا جایی که این چپاولگران از کاشی های در و دیوار اماکن تاریخی نیز نمی گذرند.

یکی از اماکنی که این روزها در خطر افتاده مدرسه خان شیراز است که هر روز تعدادی از کاشی هایش در مقابل چشمان سازمان میراث فرهنگی و پلیس و پاسدار و ماموران دیگر به راحتی از دیوار کنده می شود و به یغما می رود.

کاش مردمان ما هم چون مردمان کشورهای پیشرفته می دانستند این آثار تاریخی ثروت ملی آن هاست و آن ها به عنوان مالک واقعی حق دارند که مقابل دزدان بایستند و اجازه ندهند که اموال شان را به تاراج ببرند.

www.savepasargad.com

Attachments area