کمک 250 هزار یورویی یک ایتالیایی برای حفاظت از تخت جمشید

بنا بر گفته کامران احمدی، رییس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی، مرمت کاران (بدون مرز) ایتالیایی از تاریخ 18 دی امسال 1396،  مستند نگاری و مرمت آثار محوطه تخت جمشید را شروع کرده اند. پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی در زمینه مستندنگاری و حفاظت و مرمت آثار محوطه میراث جهانی تخت‌جمشید و منظر آن با مرمت‌گران ایتالیایی همکاری خواهد کرد.

باستانشناسان ایتالیایی چند سال است که همراه با باستانشناسان ایرانی در تخت جمشید کار کرده اند. آن ها با هدف بررسی و کاوش در شهر پارسه برنامه ی مطالعاتی گسترده ای نیز دارند.

 در پی این فعالیت ها یک شخصیت فرهنگ دوست ایتالیایی، حاضر شده تا برای حفاظت از تخت جمشید مبلغ 250 هزار یورو  بپردازد.

 امیدواریم آنگونه که مسئولین میراث فرهنگی گفته اند این رقم واقعا هزینه حفاظت از تخت جمشید شود و ناگهان از حساب های بانکی برخی از وابستگان حکومتی سر در نیاورد

www.savepasargad.com.