یادداشتی درباره کتاب «دموکراسی ناقص»

 

حمید کوثری :

باردیگر مدّعی شده اند که آقای محمّد امینی نویسنده کتاب دموکراسی ناقص هستند و این ادّعای نادرست را در نوشته های خود مکرراً تکرار کرده اند.

من، حمید کوثری، از چگونگی نوشته شدن این کتاب اطّلاع دقیق دارم و نویسنده آن، آقای حبیب تیموری را از نزدیک می شناختم. رنده یاد حبیب تیموری در مدّتی که در شهر واشنگن ساکن بود، با مراجعه به کتابخانه کنگره و برپایه مطالعه نشریات حزب توده در دهه 1320 که در این کتابخانه موجود بودند، این کتاب را نوشت و آقای امینی نه تنها نویسنده این کتاب نیست بلکه هیچگونه آگاهی از متن این کتاب نداشته است.

امیدوارم این توضیح، یک بار و برای همیشه به این ادعای دروغین و مغرضانه پایان دهد.

ششم ماه می 2020