یک درد دل

صبحم را برعکس 99/99 درصد اوقات، با خبر خوش آزادی نرگس محمدی شروع کرده بودم. خوش خیالانه امیدوار بودم خبر بدی این شادیم را بهم نریزد. اما یکساعت بعد خبر درگذشت خسرو موسیقی ایران که سالهای بسیار شادی و غمم را با صدای او و عشق عمیق او به مردم گذرانده بودم اشکهایم را سرازیر کرد. او در دل من و میلیون ها ایرانی دیگر و در صدا و هنر یادگار ارزنده اش همایون شجریان زنده است و زنده خواهد ماند. یادش همواره گرامی باد.