Blackmailed Presidentباج سبیل از رئیس جمهور

چه کسی می پنداشت

فردی با شرایط باج دهی

به عنوان رییس جمهور آمریکا

برگزیده شود

 

باج سبیل با برنامه …

در سراسر دوران انتخاباتی

رأی افزونتر رقیب …میلیون ها

 

کالج ها… شورای نگهبان ملایان آمریکا !

ترامپ جاه طلب را

مناسب اهداف استعماری خود

با عزم تصرف ارشلیم

شناخت

 

هیچیک از رئیس جمهوران قبلی آمریکا

جرأت نکرده بودند

گامی در جهت این عزم

رژیم صهیونیستی آمریکا…

 بردارند و…

ارشلیم … “بیت المقدس” را

بعنوان پایتخت

 برای اشغالگران غیر قانونی

برگزیده و اعلام کنند

 

این اقدام …. خطرناک تر از

 پرتاب تمامی بمب های اتمی ست

 

 

کنگرۀ صهیونیستی… مرکز شیطانی آمریکا

با  تشکل های مسلح و … غیر مسلح

هر روز با بهانه و کذب جدید

از ترامپ باج سبیل می گیرد

حال می خواهد…

او را … به انجام کاری که دیگران با وحشت

از انجام آن طفره رفته اند

وادارد…

پرتاب بزرگترین بمب های جهان

 

یک واقعیت محض…

تمام تحریم های علیه روسیه

از ترشحات زهرآگین

رژیم ضد انسانی و صهیونیستی

آمریکاست…

 

ولی کم کم … کنه مطالب

روشن می گردد

ارتباط دادن همه چیز به روسیه

بخش جدا نشدنی از برنامۀ

تصرف ارشلیم … می باشد

 

 ز چه رو… تصرف ارشلیم

این قدر خطر ناک است؟

و همانند پرتاب مهیب ترین بمب های جهان…

 

حتا … مطرح کردن آن

نه تنها اسلامیست ها را

بلکه تمام مسلمانان جهان را

در حرکتی طوفنده

بسیج خواهد کرد

و تصور موقعیت جهودان جهان

سخت نخواهد بود…

 

جهودان …

مردمانی که توسط صهیونیست ها

فریب داده شده

و اولین قربانیان این استعمار وحشتناک

که از طریق دودکش های هولوکوست

به سوی اشغال فلسطین تارانده شدند

تا … ندانسته

آمال حریصانۀ صهیونیسم را

در تصرف ذخائر خاورمیانه

برآورند

 

صهیونیست ها … واقف بر همۀ این حقایق اند

اما… در پس این حمایت کاذب… از جهودان

با خشونت کامل …

در نقشه های غارتگرانۀ خود

به عنوان سرباز مجانی از آنان

 سوء استفاده کرده

و در سرزمین های اشغالی …آنان را

زیر خط فقر و محروم

نگه می دارند

 

شیطان های سلطه گر و باج بگیر…صهیونیست ها

برای محل سفارت خویش

ارشلیم را می خواهند

اقدامی در جهت

نقشه های فتنه جویانه

 

برای فرستادن اسرار دمکرات ها

به ویکی لیکس

دمکرات 26 ساله …

در تاریکی کشته و در سکوت دفن شده است

حال … در ادامۀ این باج گیری تهوع آور

ترامپ به لبۀ پرتگاه رانده می شود

او تصوری از هزینۀ هنگفت این باج

ندارد …

 

 

یکبار در زندگی …

هر انسان … بی توجه از هزینۀ آن

باید از شرافت خود… دفاع کند

باج دهی مدام ترامپ کافیست

ارشلیم…باج سبیل ؟

برای حفظ مقام رییس جمهوری او؟

باج دهی موقوف

او باید… با بلند ترین فریاد ها

از اپوزیسیون آمریکا

یاری طلبد…

آنان… سالیان درازی ست که منتظرند

تا رژیم صهیونیستی آمریکا را

پایین بکشند

او باید به کمک اپوزیسیون مسلح و شجاع

تمام اعضای بیمار کنگره را

دستگیر کند…

و نباید… هرگز بمبی پرتاب کند

 

فلسطین …

سرزمین فلسطینیان با مرزهای 1940

او در آمریکا …

ایالت جدید ی با نام اسرائیل ایجاد کند

و تخلیۀ فلسطین را

از وجود تمام مهاجرین غیر قانونی

آغاز کند

فلسطین تنها نیست

جهانی … حامی فلسطین است

 

 

فرح نوتاش

وین3.12.2017

کتاب شعر 7

www.farah-notash.com

who could ever think …

one could be chosen … as a president

to be blackmailed!

 

planned blackmail

throughout …the electoral period…

the opponent …

with millions of votes ahead… but…

the US Mullahs Guard council… the collages! 

recognized overambitious Trump

suitable for their colonialist plans

ending in capturing Jerusalem

 

for the past 20 years …

no US president

dared to take a step

towards this particular wish of…

the US Zionist regime

Jerusalem… as the capital 

of an illegally occupied country!

 

The step…more dangerous than

dropping all the atom Bombs

all US Presidents… ignored the signals

therefore… Zionist collages… Voted for Trump

 

The US Zionist Congress… the devils centre

with many organized armed and non-armed forces

with false excuses … is blackmailing Trump

to do … what other presidents have already stalled

pushing him to drop …

the mega bomb

 

as a fact…

all the sanctions against Russia

are the absolute

anti-human US Zionist regimes

devilish secretions

 

now becomes clear …

relating everything to Russia

is totally inseparable part of

capturing Jerusalem

 

why capturing Jerusalem  

 is so dangerous

Moslems believe that their prophet

rose from there to heaven

so… dropping this Mega Bomb

not only the islamists… but

will activate worlds Moslems

 in a religious hurricane movement

 

and is not difficult to imagine

the Jews position in the world

The Jews…

the totally deceived people … by the Zionists

the first victims of this

horrible colonialism

pushed to occupy Palestine

through Holocaust chimneys

to fulfil vast plan of the Zionists

“capturing Middle -East resources”

 

The Zionists know all this

but… behind pretending … supporting Jews

are brutally misusing them

for their worldwide plundering plans

misuse them as unpaid soldiers

and keep them under the poverty line

in the occupied land

 

dominant devils of blackmailing … the Zionists

Choosing Jerusalem…

as the location for US Embassy

the step… for their malicious plan

 

for sending secrets to Wiki Leaks

the 26-year-old democrat

was killed in dark… and buried in silence

now sickening blackmail

has pushed the Trump

towards the precipice

he can’t imagine… the costs of this ransom

 

once in a life …every human

no matter the price

should stand for his honour

Trump… needs to stop

this constant blackmail…

pay no more ransoms

cry as loud as he can

brave-armed US opposition is waiting

ask the armed opposition

for help

pull down Zionist US regime

arrest all the sick members of the bloody Congress.

and never drop any Bomb

over any human

Palestine belongs to Palestinians

make a state in the USA

called Israel 

and evacuate Palestine …

of all the illegal emigrants

 

Farah Notash

Vienna 3.12.2017