سه پرسش و پاسخ

قاضی از قاتل انور السادت می پرسد چرا او را کشتی؟

قاتل جواب میدهد: ایشان یک سکولار است.

قاضی میگوید: آيا معنی سکولار را میدانید؟

قاتل میگوید: نه نمیدانم!

***

در ترور نافرجام نجیب محفوظ (برنده جایزه نوبل نویسنده مصری)

قاضی از تروریست میپرسد: چرا نجیب را با خنجر زدید؟

جانی میگوید: بدلیل نوشته های آن،خصوصا کتاب بچه های کوی ما.

قاضی میگوید: کتاب را خوانده ای؟

قاتل میگوید: خیر!

***

قاضی از قاتل فرج فوده، شاعر و نویسنده مصری میپرسد:

چرا او را کشتی؟

قاتل میگوید: او کافراست.

قاضی به قاتل میگوید: چطور به این نتیجه رسیدی؟

قاتل: از کتاب هایش.

قاضی میگوید: آیا کتابهایش را خوانده ای؟

قاتل جواب میدهد: خیر، من اصلا سواد ندارم!