آرشیو کارنشناسها_مزدوران صادراتی_امید دانا:موضع خامنه ای قره باغ خاک اسلام و متعلق ج.آذربایجان دروغه