ادامه اعتراض کارگران و صحبتهای ظریف درباره پولشویی