از کجا امده ایم ،کجا ایستاده ایم و کجا را نگاه میکنیم و اینبار با ناصر کاخساز