استوانه گِلی کورش – گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی