ایران را از یاد نبریم.ایران در چنگ اشغالگرانست. اسماعیل وفا یغمائی .پانزده فروردین 2578