باج دادن به ملت یا به قدرت های خارجی: رژیم کدام را انتخاب خواهد کرد؟