بخش دوم از دومین روز کنگره سکولار دموکرات های ایران – پرسش و پاسخ