بخش سوم از دومین روز کنگره سکولار دموکرات های ایران – محمد امینی ، واژه سکولاریسم و نمایش فیلم