بخش نخست دومین روز کنگره سکولار دموکرات های ایران – بیان انتظارات با حسن اعتمادی