بخش پایانی کنگره سکولار دموکرات های ایران – ابراز نظرها