بعضی معتادان در هرات افغانستان می‌گویند ایرانی‌اند