تاکید بر چند نکته در باره مذهب و کسانی که از اندیشیدن عاجزند. .اسماعیل وفا یغمائی