ترور احمد آرامش، یا هفت‌تیرکشی رییس اسبق سازمان برنامه !