تنگهِ هرمز، طلایی آبراهِ نفتیِ جهان Strait of Hormuz