خبرنگار صدا و سیمای میلی مردم را تهدید میکند: «خودت رو نگهدار اگرنه میدم نگهت دارن